Next Article »

Original Research Open Access


Effects of aromatherapy on anxiety and vital signs of the elderly living in nursing homes

Eda Ergin, Gamze Göke Arslan, Şebnem Çınar Yücel, Nihat Ayçemen.

Abstract
Aim: This present study was planned to investigate the effects of aromatherapy on anxiety and vital signs of the elderly living in nursing homes.
Methods: This present study was conducted at a nursing home in the west of Turkey between June 1, 2015 and September 1, 2015. In the study which included a single group, the pre-test and posttest experimental model was used (n=50). The data were collected with the Elderly Identification Form (EIF), Beck Anxiety Inventory (BAI) and Vital Signs Follow-up Form (VSFF). The study was conducted in accordance with the ethical principles.
Results: Of the participating elderly, 68% were women, 88% were widows / widowers / singles and 70% were primary school graduates. After the aromatherapy, decreases were observed in the heart rates, respiratory rates and mean of the total BAI scores of the participants, and the statistical analysis revealed that the decreases were statistically significant (p = 0.000 <0.05). A significant correlation was determined between gender and pre- and post-aromatherapy BAI total scores (U = 84, p = .000 <0.05; U = 165, p = .018 <0.05).
Conclusion: It was concluded that aromatherapy is a reliable and a harmless complementary and integrative therapy if administered consciously by nurses and that it would reduce anxiety and stabilize the effects of vital signs in the elderly living in nursing homes. It was also considered that aromatherapy might be incorporated into nursing practices easily and effectively.

Key words: Aromatherapy; Elderly; Nursing Home; NurseHuzurevinde yaşayan yaşlılarda aromaterapinin anksiyete ve yaşam bulgularına etkisi

Özet
Amaç: Bu araştırma huzurevinde yaşayan yaşlılarda aromaterapinin anksiyete ve yaşam bulgularına etkisini incelemek amacıyla planlanmıştır.
Yöntem: Bu araştırma; Türkiye’nin batısında bir huzurevinde 1 Haziran 2015- 1 Eylül 2015 tarihleri arasında, tek grup ön test- son test deneme modeli kullanılarak yapıldı (n=50). Verilerin toplanmasında; Yaşlı Tanıtım Formu (YTF), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) ve Yaşamsal Bulgular İzlem Formu (YBİF) kullanıldı. Araştırma etik ilkelere uygun şekilde yürütülmüştür.
Bulgular: Yaşlıların, %68’nin kadın olduğu; %88’inin dul/ bekar olduğu; %70’inin ilkokul, mezunu olduğu bulunmuştur. Aromaterapi sonrası yaşlıların kalp hızı ve solunum sayısı değerlerinde ve BAÖ toplam puan ortalamalarında azalma olduğu bulunmuş olup, aradaki farkın anlamlı olduğu saptanmıştır (p= .000 <0.05). Cinsiyet ile aromaterapi öncesi ve sonrası BAÖ toplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (U= 84, p= .000 <0.05; U= 165, p= .018<0.05).
Sonuç: Araştırma sonucunda, huzurevinde yaşayan yaşlılarda aromaterapinin anksiyeteyi azaltarak, yaşam bulgularını düzenleyici etkisi nedeniyle, hemşireler tarafından bilinçli bir şekilde uygulandığında güvenilir ve yararlı bir tamamlayıcı ve destekleyici tedavi olduğu, ayrıca hemşirelik uygulamalarına kolayca ve etkili biçimde dahil edilebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aromaterapi; Yaşlı; Huzurevi; Hemşire


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Eda Ergin
Articles by Gamze Göke Arslan
Articles by Şebnem Çınar Yücel
Articles by Nihat Ayçemen
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1014
Downloaded: 146
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ergin E, Arslan GG, Yucel SC, Aycemen N. [Effects of aromatherapy on anxiety and vital signs of the elderly living in nursing homes]. Spatula DD. 2017; 7(1): 1-6. Turkish. doi:10.5455/spatula.20160613035112


Web Style

Ergin E, Arslan GG, Yucel SC, Aycemen N. [Effects of aromatherapy on anxiety and vital signs of the elderly living in nursing homes]. http://www.spatuladd.com/?mno=231093 [Access: February 24, 2018]. Turkish. doi:10.5455/spatula.20160613035112


AMA (American Medical Association) Style

Ergin E, Arslan GG, Yucel SC, Aycemen N. [Effects of aromatherapy on anxiety and vital signs of the elderly living in nursing homes]. Spatula DD. 2017; 7(1): 1-6. Turkish. doi:10.5455/spatula.20160613035112Vancouver/ICMJE Style

Ergin E, Arslan GG, Yucel SC, Aycemen N. [Effects of aromatherapy on anxiety and vital signs of the elderly living in nursing homes]. Spatula DD. (2017), [cited February 24, 2018]; 7(1): 1-6. Turkish. doi:10.5455/spatula.20160613035112Harvard Style

Ergin, E., Arslan, G. G., Yucel, S. C. & Aycemen, N. (2017) [Effects of aromatherapy on anxiety and vital signs of the elderly living in nursing homes]. Spatula DD, 7 (1), 1-6. Turkish. doi:10.5455/spatula.20160613035112Turabian Style

Ergin, Eda, Gamze Goke Arslan, Sebnem Cinar Yucel, and Nihat Aycemen. 2017. [Effects of aromatherapy on anxiety and vital signs of the elderly living in nursing homes]. Spatula DD, 7 (1), 1-6. Turkish. doi:10.5455/spatula.20160613035112Chicago Style

Ergin, Eda, Gamze Goke Arslan, Sebnem Cinar Yucel, and Nihat Aycemen. "[Effects of aromatherapy on anxiety and vital signs of the elderly living in nursing homes]." Spatula DD 7 (2017), 1-6. Turkish. doi:10.5455/spatula.20160613035112MLA (The Modern Language Association) Style

Ergin, Eda, Gamze Goke Arslan, Sebnem Cinar Yucel, and Nihat Aycemen. "[Effects of aromatherapy on anxiety and vital signs of the elderly living in nursing homes]." Spatula DD 7.1 (2017), 1-6. Print.Turkish. doi:10.5455/spatula.20160613035112APA (American Psychological Association) Style

Ergin, E., Arslan, G. G., Yucel, S. C. & Aycemen, N. (2017) [Effects of aromatherapy on anxiety and vital signs of the elderly living in nursing homes]. Spatula DD, 7 (1), 1-6. Turkish. doi:10.5455/spatula.20160613035112